Ing. Vítězslav Holub | 5. ledna 2024

Archív | Archiv | Archiv | Informace pro TJ | Archiv | Archiv | Informace pro TJ/SK | Archiv

Dotace z programu Celoroční aktivity mládeže 2024

Již v prosinci jsme Vás informovali o nově vypsaných sportovních dotačních programech Kraje Vysočina, které kraj vyhlásil pro rok 2024. Opět upozorňujeme, že dotace na celoroční činnost mládeže, která byla velmi jednoduchou cestou více jak 16 let poskytována TJ/SK prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina, již v roce 2024 nebude realizována, neboť tuto formu příspěvku Kraj Vysočina přestal podporovat. O dotaci si musí TJ/SK požádat napřímo Kraj Vysočina, a to v programu FV02916 Celoroční aktivity mládeže 2024. Vyhlášený program najdete v tomto odkazu: Celoroční aktivity mládeže 2024

Datum podávání žádostí je od 15. 1. 2024 od 8:00 hod do 29. 1. 2024

Jaké změny program přináší oproti loňskému roku?

 1. Celková alokace programu byla navýšena o 2 mil. Kč
 2. Program byl rozdělen do dvou podprogramů s přímo alokovanou částkou (A – sport 7 mil. Kč, B – volný čas 3 mil. Kč) – žádost lze uplatnit pouze v jednom z podprogramů, v případě našich TJ/SK jde o podprogram A – Sport
 3. Byl snížen minimální podíl příjemce dotace (spoluúčast) z 25% na 10% celkových nákladů
 4. Výše dotace byla stanovena dle rozsahu sportovní činnosti a počtu členů ve věku 5-19 let (viz tabulka)

Velmi doporučujeme, aby se žadatelé před podáním žádosti, se všemi podklady, které souvisí s celým vyhlášeným programem důkladně seznámili (výzvou, formulářem žádosti, formulářem závěrečné zprávy a vypořádání, vzorem smlouvy) – vše najdete v odkaze zde…

Co bude rozhodovat, zda dotaci TJ/SK dostane či nikoliv?

 1. Zda je žádost administrativně v souladu se všemi podmínkami Výzvy
 2. Datum a čas, kdy TJ/SK žádost podle podmínek programu KÚ doručí !!! (všechny žádosti, které splní výše uvedenou podmínku budou seřazeny podle data a času doručení a uspokojeni budou pouze ti žadatelé, kteří se vejdou do alokované výše).

Co musí žadatel splnit a doložit, aby s žádostí uspěl?

 1. Předložit kopii dokladu o právní subjektivitě žadatele, kterým je výpis z registru osob pro osoby právnické obsahující název žadatele, sídlo žadatele, IČO a statutární orgán žadatele (jméno osoby či osob oprávněných jednat jménem žadatele). Výpis nesmí být starší 90 dnů před podáním žádosti.
 2. Předložit Úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů. Tento výpis lze získat prostřednictvím datové schránky žadatele.
 3. Podrobný položkový rozpis uznatelných nákladů projektu (nelze okopírovat tabulku z žádosti viz obrázek).

 1. Doložení ucelené soustavné sportovní činnosti - plánovaný harmonogram pro rok 2024 v týdenním rozpisu činnosti v zařazení do jednotlivých kategorií viz tabulka na předchozí straně, včetně společných aktivit (soustředění, turnaje, závody apod.). Upozorňujeme, že ve vybrané kategorii musí být splněny všechny zadané parametry uvedené v tabulce na předchozí straně a je nutno dodržet i uvedenou maximální výši dotace.
 2. Doložení počtu členů (formou čestného prohlášení) ve věku 5-19 let k 31.12.2023, kteří mají zaplacené členské příspěvky za rok 2023. U kategorie podpory „Velký rozsah činnosti“ je třeba doložit počty členů v rozdělení za každé sportovní odvětví zařazené do žádosti.

Jak podat žádost?

 1. Vyplnění elektronického formuláře viz: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

(POZOR: z technických důvodu je časový limit pro vyplnění online formuláře 2 hodiny). U každého on-line formuláře naleznete návod k postupu viz obrázek:

 1. Po vyplnění a odeslání elektronického formuláře je třeba vygenerovat „Kód elektronické žádosti“, který se automaticky doplní do žádosti. Po doplnění „Kódu elektronické žádosti“ je následně nutné žádost vytisknout papírově, případně do formátu PDF (pomocí pole „Uložení a tisk žádosti“ na první straně formuláře) a odeslat ji na krajský úřad podle jedné z ve Výzvě uvedených variant:
 2. „papírové podání žádosti“ – dle bližších podmínek Výzvy
 3. „elektronické podání žádosti prostřednictvím e-mailu“ – dle bližších podmínek Výzvy („je nutné vlastnictví kvalifikovaného elektronického podpisu“)
 4. „elektronické podání žádosti prostřednictvím datové schránky“ – dle bližších podmínek Výzvy

Kdy se TJ/SK dozví, zda byla v podání žádosti úspěšná?

O poskytnutí dotace v rámci programu bude rozhodnuto nejpozději do 31. 5. 2024 a tato informace bude zveřejněna na webových stránkách Fondu Vysočina v odkaze „Vyhodnocené programy“ nejpozději do 30 dnů od tohoto rozhodnutí. Žadatelé, kterým nebude podpora poskytnuta budou informováni prostřednictvím e-mailu uvedeného v žádosti.

Partnerské odkazy

Partneři

19.07.2024
Druholigový Varnsdorf se odhodlal k nevšednímu experimentu. Klub už několik let dává šanci exotickým fotbalistům, tentokrát ale sáhl až do krajského…
19.07.2024
Žádná ruská televize nebude letos vysílat přenosy z olympiády v Paříži. Něco podobného se stalo naposledy v roce 1984, kdy východní blok bojkotoval…